Katrine Ravndal – Kommunikationschef
katriner@cphdox.dk
Telefon +45 29 29 34 51

 

Anastasia Shekshnya – Head of International Press
anastasia@cphdox.dk
Telefon +45 91 10 36 05