Katrine Ravndal – Head of Press
katriner@cphdox.dk
Phone +45 29 29 34 51