Katrine Ravndal – Pressechef
katriner@cphdox.dk
Telefon +45 29 29 34 51

 

Anastasia Shekshnya – International Pressemanager
anastasia@cphdox.dk
Telefon +45 91 10 36 05